മൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചി ക്യാമ്പസിലെ അമൃത സെന്റർ ഫോർ നാനോസയൻസ് ആൻഡ് മൊളിക്യൂലാർ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ അധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നാനോടെക്നോളജി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഊർജ്ജ വിഭാഗത്തിലാണ് ഒഴിവുകൾ. അസിസ്റ്റന്റ് / അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അസിസ്റ്റന്റ് / അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് (എ.പി./ എ.എ.പി.): ആകെ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ. ഊർജം, നാനോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയവരായിരിക്കണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. സ്വതന്ത്രമായി ഗവേഷണം നടത്തിയവർക്ക് മുൻഗണന. അഞ്ച് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും നിയമനം. അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പരിഗണിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് (എ.പി.): ആകെ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ. ഫിസിക്സ്, കെമസ്ട്രി, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, എനർജി സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പിഎച്ച്. ഡി. യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ബിരുദ / ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷം വരെ നീട്ടും. അധ്യാപന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തസ്തികയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

താത്‌പര്യമുള്ളവർ researchsecretary@aims.amrita.edu എന്ന മെയിലിലേക്ക് വിശദമായ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും അയക്കുക. കൂടാതെ ഓൺലൈനായും അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ ആറ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://www.amrita.edu/jobs സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ: 0484 2858750.

Content Highlights: Assistant Professor associate professor vacancy in Amirta University