ഭാരത് ഡൈനാമിക്ക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 70 പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ/ഓഫീസർ ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും. ഹെദരാബാദിലെയും വിശാഖപട്ടണത്തെയും യുണിറ്റുകളിലാണ് അവസരം.

പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ-55

മെക്കാനിക്കൽ-24: യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ./ബി.ടെക്ക്./ബി.എസ്സി./ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഇ./എം.ടെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ഇലക്ട്രോണിക്സ്-22: യോഗ്യത: ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യുണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ./ബി.ടെക്ക്./ബി.എസ്സി./ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഇ./എം.ടെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ഇലക്ട്രിക്കൽ-1: യോഗ്യത: ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ./ബി.ടെക്ക്./ബി.എസ്സി./ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഇ./എം.ടെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

കംപ്യൂട്ടേഴ്സ്-1: യോഗ്യത: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ./ബി.ടെക്ക്./ബി.എസ്സി./ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഇ./എം.ടെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

സിവിൽ-3: യോഗ്യത: സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ./ബി.ടെക്ക്./ബി.എസ്സി./ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഇ./എം.ടെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

എസ്.എ.പി. ഇ.ആർ.പി./നെറ്റ്വർക്ക്-4: യോഗ്യത: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐ.ടി./ഇ.സി.ഇ./മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ് ബി.ഇ./ബി.ടെക്ക്./ബി.എസ്സി./ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഇ./എം.ടെക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ-15

എച്ച്.ആർ.-7: യോഗ്യത: ഹ്യുമൻ റിസോഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എം.ബി.എ./എം.എസ്.ഡബ്ല്യു./ബിരുദാനന്തരബിരുദ ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യുമൻ റിസോഴ്സിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ഫിനാൻസ്-4: യോഗ്യത: സി.എ./ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ. അല്ലെങ്കിൽ എ.ഐ.എം.എ. അംഗീകൃത തത്തുല്യ കോഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എം.ബി.എ. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്-4: യോഗ്യത: മാർക്കറ്റിങ്ങ്/ഫോറിൻ ട്രേഡ്/സപ്ലേ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ എം.ബി.എ. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി: 28 വയസ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യോഗ്യതാമാർക്കിന്റെയും പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിന്റെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.bdl-india.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 31.

Content Highlights: 70 project engineer vacancy in Bharath dynamics