സേനകൾക്കുവേണ്ടി നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മിലിട്ടറി എൻജിനീയറിങ് സർവീസസിൽ 502 അവസരം. സ്ഥിരം നിയമനമാണ്.

സൂപ്പർവൈസർ ബാരക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോർ തസ്തികയിൽ 450 ഒഴിവുകളും ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ 52 ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെവിടെയുമാകാം നിയമനം.

യോഗ്യത, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിശദവിവരങ്ങൾ www.mes.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപേക്ഷാഫോമും ഈ വെബ്സൈറ്റിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

Content Highlights: 502 vacancies in Military Engineering Service