നാറസ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്സിൽ 374 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. ഐ.ടി.ഐ.ക്കാർക്കും നോൺ-ഐ.ടി.ഐ.ക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഉയർന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കില്ല. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഐ.ടി.ഐ.-300

ഒഴിവുകൾ: ഫിറ്റർ-107, കാർപെന്റർ-3, പെയിന്റർ-7, മെഷീനിസ്റ്റ്-10, വെൽഡർ (ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്)-45, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ-71.

യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പത്താംക്ലാസ് ജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ. പാസായിരിക്കണം.

പ്രായം: 15-22 വയസ്സ്. എസ്.സി./ എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ചുവർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്നുവർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

നോൺ ഐ.ടി.ഐ.-74

ഒഴിവുകൾ: ഫിറ്റർ-30, മെഷീനിസ്റ്റ്-15, വെൽഡർ (ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്)-11, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ-18.

യോഗ്യത: 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

പ്രായം: 15-24 വയസ്സ്. എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്നുവർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യോഗ്യതാമാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരേ മാർക്ക് വരുന്നപക്ഷം പ്രായം കൂടുതലുള്ളവരെ ആദ്യം പരിഗണിക്കും.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.blw.indianrailways.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അവസാന തീയതി: ഫെബ്രുവരി 15.

Content Highlights: 374 vacancy in Banaras Locomotive works apply till February 15 Indian railways