ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ 180 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഡിപ്ലോമ വിഭാഗത്തിലാണ് അവസരം. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പരിശീലനം.

ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റിസ്-160

ഒഴിവുകൾ: ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്-100, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ്-25, മെക്കാനിക്ക്-20, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ-10, സിവിൽ-5.

ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ്)-20

ഒഴിവുകൾ: ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ്-10, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്-10.

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി.ഇ./ബി.ടെക്/ഡിപ്ലോമ.

പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സ്. എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് മൂന്നുവർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: യോഗ്യതാ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.ecil.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷകൾ www.mhrdnats.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സമർപ്പിക്കാം. അവസാന തീയതി: ജനുവരി 15.

Content Highlights: 180 Apprentice vacancies in Electronics Corporation, Job notification