സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 104 ഒഴിവ്. ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്, നഴ്സ്, യങ് പ്രൊഫഷണൽ തസ്തികയിലാണ് ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും. കൺസൾട്ടന്റ് ഒഴിവ് ഡൽഹിയിലെ ആസ്ഥാനത്തും നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് ഭോപാലിലുമാണ്.

ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (പെർഫോമൻസ് മോണിറ്ററിങ്)- 30
യോഗ്യത: എം.ബി.എ./ പി.ജി.ഡി.എം. ദേശീയ/അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം എന്ന യോഗ്യത അഭിലഷണീയം. 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്.

ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (ഇൻഫ്രാ)- 17
യോഗ്യത: സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ./ ബി.ടെക്. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം അഭിലഷണീയം. 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്.

നഴ്സ്- 3:
യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷനും ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

യങ് പ്രൊഫഷണൽ (പ്രോജക്ട് ആൻഡ് അഡ്മിൻ)- 28:
യോഗ്യത: ബി.ടെക്./ എം.ബി.എ./ പി.ജി.ഡി.എം. സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദ ഡിപ്ലോമ അഭിലഷണീയം. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

യങ് പ്രൊഫഷണൽ (അത്ലറ്റ് റിലേഷൻ മാനേജർ)- 21

യോഗ്യത: ബി.ടെക്./ എം.ബി.എ./ പി.ജി.ഡി.എം. സ്പോർട്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദ ഡിപ്ലോമ അഭിലഷണീയം. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

യങ് പ്രൊഫഷണൽ (ലീഗൽ)- 5
യോഗ്യത: നിയമത്തിൽ ബിരുദം. ബിരുദാനന്തരബിരുദം അഭിലഷണീയം. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.sportsauthorityofindia.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. നഴ്സ് തസ്തികയിൽ മെയിലിലാണ് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടത്. ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 18. നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 24. യങ് പ്രൊഫഷണൽ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 20.

Content Highlights: 104 vacancies at Sports authority of India apply now