2020-ലെ എല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. പൊതു വിജ്ഞാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് മാതൃതാ പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠനം ക്രമീകരിക്കാം. 

thozhil

Content Highlights: LDC Mock Test, Model Questions