2020-ലെ എൽ.ഡി.സി പരീക്ഷയ്‍ക്കായി തയ്‌യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് മാതൃഭൂമി തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മാതൃകാ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം ക്രമീകരിക്കാം.


Content Highlights: LDC 2020 English Mocktest, model Questions, Kerala Psc