ഫെബ്രുവരി 20-ന് ആരംഭിക്കുന്ന കേരള പി.എസ്.സിയുടെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി തല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തയുടെ സമഗ്ര പരീശീലനം. രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കിനെ അടിസഥാനപ്പെടുത്തി പഠനം ക്രമീകരിക്കാം. 

Content Highlights: Kerala PSC SSLC level preliminary exam, facts about human body, PSC mock test