കേരള പി.എസ്.സിയുടെ വിവിധ പ്രാഥമിക തല പരീക്ഷകള്‍ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠനം ക്രമീകരിക്കാം.

Content Highlights: Exam coaching for kerala PSC Preliminary exams, mock test