റ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനും പഠിക്കാനും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം കറന്റ് അഫയേഴ്സ് - ഏപ്രില്‍ 08-12

Content Highlights: Current Affairs, KM Mani, Smriti Mandhana, David Malpass, World Bank, Praful Patel