സിറ്റി ബാങ്കാണ് ഈയിടെ ഇന്ത്യയില്‍ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച യു.എസ്. ബാങ്ക്. 2021 ഏപ്രില്‍ മാസമാണ് ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെയുള്ള 13 രാജ്യങ്ങളിലെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിവരം ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Content Highlights: Current affairs, 2021 census, Election commissioner, Huston Film Festival, 2020 Olympics