റ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനും പഠിക്കാനും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം കറന്റ് അഫയേഴ്സ്.

Content Highlights: Durant Cup 2019, G7 Summit 2019, Order of the Sayyid Award, MEDISEP, Arun Jaitely, PV Sindhu, Amazone Rain Forest, Current Affairs 2019