കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് - ക്വിസ്‌ | ഡിസംബര്‍ 05 - 12 

കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് - ക്വിസ്‌ | നവംബര്‍ 28 - ഡിസംബര്‍ 5.

കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് - ക്വിസ്‌ | നവംബര്‍ 21- 28 


Content Highlights: Current Affairs 2018 mathrubhumi,World cup Hockey, Miss Universe,PV SIndhu,Zoramthanga,IFFK, Lijo Jose Pellissery