മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച (28 ജൂണ്‍ 2020) റഫീക്ക് അഹമ്മദിന്റെ കവിത നടത്തം കവി ചൊല്ലുന്നു.