മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച (28 ജൂണ്‍ 2020) വീരാന്‍കുട്ടിയുടെ  കവിത 'ആംഗ്യങ്ങളുടെ സ്‌കൂളില്‍'  കവി ചൊല്ലുന്നു