പ്രശസ്ത കവി വീരാന്‍കുട്ടിയുടെ കവിത ആട്ടം അനിമേഷന്‍ രൂപത്തില്‍. ശബ്ദം : വീരാന്‍കുട്ടി, വര : ബാലു വി.