എഴുത്തുകാരൻ പി. സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ കുട്ടിക്കാല വായനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു