എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ മധുപാൽ തന്റെ കുട്ടിക്കാല വായനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു...