എഴുത്തുകാരൻ പി.കെ. പാറക്കടവ് തന്റെ കുട്ടിക്കാല വായനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.