മായാജാലം കവിതയാകുമ്പോള്‍, കവിത മായാജാലമാകുമ്പോള്‍ പ്രഭാവര്‍മയും ഗോപിനാഥ് മുതുകാടും സംസാരിക്കുന്നു