മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ 'കാട് കയറുന്ന നീതി'എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ കാനം രാജേന്ദ്രന്‍,സിവിക് ചന്ദ്രന്‍, ഹോര്‍മിസ് തരകന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു