ഞ്ഞു പെട്ടി ത-
ന്നുള്ളിൽക്കിടന്നതാം
കൊച്ചു പ്ലമ്മുകൾ,
തിന്നു പോയ് ഞാനവ,
പ്രാതലിന്നായ്ക്ക -
രുതി നീ വച്ചതാം.
മാപ്പു നൽകൂ മ_
ധുരം, തണുതണു-
പ്പത്ര ഹൃദ്യം! ക -
ഴിച്ചുപോയ് ഞാനവ.
- William Carlos Williams.

നമ്മളഭ്യൂഹമാർന്നാടുന്നു ചുറ്റിലും .
ഗൂഢം പൊരുൾ നടു -
ക്കമരുന്നു, അറിയുന്നു.
-Robert Frost.

നഞ്ഞുമരത്തിലെക്കാക്കയെന്റെ
നെഞ്ഞിലേയ്ക്കിത്തിരി മഞ്ഞുവീഴ്ത്തീ,
അതിനാൽ വിഷാദ വിരസമാമെൻ
അറുപകൽ വീണ്ടും പ്രസന്നമായീ!
- Robert Frost.

പനിനീരേ, നീ രോഗിണി ,നിന്നാ-
രക്തമനോഹര തല്പം പൂകാ- നോരിയിടുന്നൊരു രാക്കാറ്റിൻ രഥ -
മേറി വരുന്നൊര ഗോചരനാം പുഴു -
വേകുമിരുണ്ടൊരു രാഗത്താലേ.
- William Blake.