ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം

ഫോട്ടോ: എം. സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍ 

 

DSC_0884.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0883.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0890.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0891.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0917.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0937.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0961.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0940.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0955.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0964.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
DSC_0967.jpg
ജയ്പുര്‍ സാഹിത്യോത്സവ കാഴ്ചകള്‍- നാലാം ദിവസം
More from this section