ജയ്പുർ ലിറ്ററേച്ചര്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ - ഒരുക്കങ്ങൾ
DSC_0527.jpg

ജയ്പുർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവെൽ ഒരുക്കങ്ങൾ. ഫോട്ടോ: സിദ്ധാർത്ഥൻ എം.

Jaipur-Book-Mark-keynote-address-Naveen-Kishore.jpg

ജെയ്പുർ ബുക് മർക്കിന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നവീൻ കിഷോർ നടത്തുന്നു. ഫോട്ടോ: സിദ്ധാർത്ഥൻ എം.

 

 

DSC_0509.jpg

ജയ്പുർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവെൽ ഒരുക്കങ്ങൾ. ഫോട്ടോ: സിദ്ധാർത്ഥൻ എം.

DSC_0545.jpg

ജയ്പുർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവെൽ ഒരുക്കങ്ങൾ. ഫോട്ടോ: സിദ്ധാർത്ഥൻ എം.

For-the-Love-of-books-Akhaya-Rautaray,-Nikko-Odiseos,-Satabdi-Mishra,Shruti-Mishra-in-conversation-with-Urvashi-Bhutalia.jpg

ഉർവശി ഭൂട്ടാലയുമായി രൗദ്രദി, നിക്കോ ഒഡീസിയസ്, ശതാബ്ദി മിശ്ര, ശ്രുതി മിശ്ര എന്നിവർ. ഫോട്ടോ: സിദ്ധാർത്ഥൻ എം.

DSC_0569.jpg

ജയ്പുർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവെൽ ഒരുക്കങ്ങൾ. ഫോട്ടോ: സിദ്ധാർത്ഥൻ എം.

More from this section