അന്തരിച്ച മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന് വരയിലൂടെ നല്‍കുന്ന പ്രണാമം. ശബ്ദം: ബിജു രാഘവ്, വര: വി.ബാലു.