നിത്യരോകങ്ങള്‍
അസുഹങ്ങള്‍

കാലൊക്കെ ചൊറി
കഴിഞ്ഞു പോന്നതാണ് 

കഷ്ടപ്പാട്
ദുരിതങ്ങള്‍
മോചനമുണ്ടാകും
രക്ഷപെടും 

ഉള്ള്
നല്ലത് 

മൊകം നോക്കി ഫലം പറയാം
പ്രാര്‍ത്തിച്ച്
ഒരു ഇറുനൂറ്റി അമ്പത് റൂപ എട് 

മക്കളില് പ്രതീഷ വിടണ്ട
ഫലവൊണ്ടാകും 

മകന്‍
പടിച്ചിട്ടും പടിച്ചിട്ടും
പടിപ്പ് തീറണില്ല
വല്യ ഉദ്യോഗോക്കെ വേണന്നാണ് 

മകള് സൂത്രക്കാരി 

ഒരു ഗ്ലാസ്
പച്ചവെള്ളം കൊടുങ്ങോ 

കൂടപ്പെറപ്പൊക്കെ നല്ലനെലേലായി
നമക്കും കെടക്കും
ബങ്കളാവ് 
മക്കള് വഴിയാവും 

ക്രിസ്മസ് 
ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയാ 

മാതാവിന്റെ
ഫോട്ടോയൊന്നും കാണലേ 

പ്രാര്‍ത്തിച്ച് ജീവിക്ക്
നന്നാവും 

കൊറച്ച് വെള്ളംകൂട താ 

കാപ്പിപ്പങ്കൊന്നും ഇല്ലെയാ?