കൊലച്ചിരി
വില്പന
വാഗ്ദാനം.

മിനുപ്പുടുപ്പില്‍
വിയര്‍ക്കാ
ലോഹ്യങ്ങള്‍.

വേനല്‍പ്പാട്
ചുരംകയറ്റം
തണല്‍ക്കെട്ട്.

ചെറുമഴ
കടുംനിറം
കുടപ്പെയ്ത്ത്.

മേശ
തുടച്ചില്‍
എച്ചിലേറ്റം.

പകല്‍ദ്രവിക്കും
കുപ്പ
കണ്ണിട്ടു കണ്ണിട്ട്
കുത്തിയിളക്കം.

കൂട്ടുകാരേ
പ്ലീസ്..

Content Highlights: Malayalam poem By Robin Ezhuthupura