തിരുവനന്തപുരം: എ.പി.ജെ.അബ്‌ദുൽ കലാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പോടുകൂടി എൻജിനീയറിങ്‌/ ടെക്‌നോളജിയിൽ ഫുൾ ടൈം പിഎച്ച്‌.ഡി. പ്രവേശനത്തിനായി എസ്‌.സി./ എസ്‌.ടി. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന്‌ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അപേക്ഷാർത്ഥികൾ app.ktu.edu.in എന്ന പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്‌ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അവസാന തീയതി ജനുവരി നാല്‌. അപേക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക്‌ phdadf@ktu.edu.in എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ബന്ധപ്പെടണം.