ജൂലായിൽ നടത്തിയ രണ്ടാംവർഷ ബി.ഡി.എസ്. ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി (2010&2016 സ്‌കീം) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റീടോട്ടലിങ്, ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെയും സ്‌കോർ ഷീറ്റിന്റെയും ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ നിശ്ചിതഫീസടച്ച് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി 17-നകം അപേക്ഷിക്കണം.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ

12-ന് തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ് ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി റെഗുലർ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ, 13-ന് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാംവർഷ ബി.എസ്‌സി. മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെൻററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ, 14-ന് തുടങ്ങുന്ന എം.ഡി. ഹോമിയോപ്പതി പാർട്ട് II & പാർട്ട് I റെഗുലർ/സപ്ലിമെൻററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.