2021-22 അധ്യയനവർഷത്തെ യു.ജി., പി.ജി. പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രവേശനത്തീയതി നീട്ടി. വിശദവിവരം സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ. ഫോൺ 0481-2733681 (ബി.എ.), 0481-2733624 (ബി.കോം.), 8330013006 (എം.എ., എം.കോം., എം.എസ്‌സി.), 8330013005 (ബി.എ., ബി.കോം., എം.എ., എം.കോം., എം.എസ്.സി.)

പരീക്ഷാ തീയതി

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.പി.എഡ്. (2020 അഡ്മിഷൻ-റെഗുലർ) പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 21 മുതൽ നടക്കും. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എച്ച്.എം. (2020 അഡ്മിഷൻ-െറഗുലർ/ 2019-2013 അഡ്മിഷൻ-സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 10 മുതൽ നടക്കും.

അപേക്ഷാ തീയതി

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. (2020 അഡ്മിഷൻ-റെഗുലർ/ 2019, 2018, 2017 അഡ്മിഷൻ-സപ്ലിമെന്ററി), അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ 2015, 2016 അഡ്മിഷൻ-സപ്ലിമെന്ററി, സീപാസിലെ 2016 അഡ്മിഷൻ-സപ്ലിമെന്ററി/ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെയും സീപാസിലെയും 2014 അഡ്മിഷൻ-ലാറ്ററൽ എൻട്രി മേഴ്‌സി ചാൻസ് (അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ, സീപാസ്) പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്. (പുതിയ സ്കീം 2020 അഡ്മിഷൻ-റെഗുലർ/ 2019 അഡ്മിഷൻ-ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/ റീ അപ്പിയറൻസ്, 2018, 2017 അഡ്മിഷൻ-റീ അപ്പിയറൻസ്), സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. (2014-2016 അഡ്മിഷൻ-റീ അപ്പിയറൻസ്/ 2013 അഡ്മിഷൻ-മേഴ്‌സി ചാൻസ്), രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ സൈബർ ഫൊറൻസിക് (സി.ബി.സി.എസ്. 2020 അഡ്മിഷൻ-റെഗുലർ/ 2019 അഡ്മിഷൻ-ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/ റീ അപ്പിയറൻസ്, സി.ബി.സി.എസ്. 2014-2018 അഡ്മിഷൻ-റീ അപ്പിയറൻസ്) യു.ജി. പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരം സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ.

പിഎച്ച്.ഡി. പ്രവേശനപരീക്ഷ

വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ പിഎച്ച്.ഡി. രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ ഡിസംബർ 11, 12 തീയതികളിൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജിൽ നടക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് phd.mgu.ac.in ഫോൺ 0481-2732947.

പരീക്ഷാഫലം

2021 മാർച്ചിലെ ആറാം സെമസ്റ്റർ പഞ്ചവത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് (2017-22 ബാച്ച്-സി.എസ്.എസ്.), 2021 ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാംവർഷ ബി.എസ്‌സി. നഴ്‌സിങ്‌ (പഴയ സ്കീം) മേഴ്‌സി ചാൻസ്/സപ്ലിമെന്ററി, 2021 ഒക്ടോബറിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്‌സിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ഫിൽ. മലയാളം (ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ്‌ ലിറ്ററേച്ചർ), എം.ഫിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് (ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ്‌ ലിറ്ററേച്ചർ), എം.ഫിൽ. തിയേറ്റർ ആർട്‌സ് (ഫൈൻ ആർട്‌സ്) (2019-2020) സി.എസ്.എസ്.,

2021 ജനുവരിയിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ

സ്കൂൾ ഓഫ് എനർജി മെറ്റീരിയൽസ് എസ്.ബി. ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഗവേഷണപദ്ധതിയിൽ ഒരു ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയുടെ താത്‌കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8281082083.