എം.ജി.സർവകലാശാല 2020 ഒക്‌ടോബറിൽ നടത്തിയ നാലാം വർഷ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി പരീക്ഷയുടെ അന്തിമ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചെറുവാണ്ടൂർ ഡി.പി.എസിലെ ഐറിൻ ബെന്നി, പി.ഒ.മധുരലക്ഷ്മി, മീനു മോഹനൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്കുകൾ നേടി.

പരീക്ഷ തീയതി

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എം.എ. (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ-2018, 2017, 2016, 2015 അഡ്മിഷൻ - സപ്ലിമെന്ററി/2014 അഡ്മിഷൻ-മേഴ്‌സി ചാൻസ്) 2004-2011 അഡ്മിഷൻ (നോൺ സി.എസ്.എസ്.) റെഗുലർ (കോളേജ് സ്റ്റഡി) അദാലത്ത്-സ്പെഷൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് 2018) പരീക്ഷകൾ ഒക്‌ടോബർ അഞ്ചുമുതൽ നടക്കും.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എം.കോം. (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ-2018, 2017, 2016, 2015 അഡ്മിഷൻ-സപ്ലിമെന്ററി/2014 അഡ്മിഷൻ-മേഴ്‌സി ചാൻസ്) 2004-2011 അഡ്മിഷൻ (നോൺ സി.എസ്.എസ്.) റെഗുലർ (കോളേജ് സ്റ്റഡി) അദാലത്ത്-സ്പെഷൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് 2018) പരീക്ഷകൾ ഒക്‌ടോബർ അഞ്ചുമുതൽ നടക്കും. ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ-2018, 2017, 2016, 2015 അഡ്മിഷൻ - സപ്ലിമെന്ററി/2014 അഡ്മിഷൻ മേഴ്‌സി ചാൻസ്) 2004-2011 അഡ്മിഷൻ (നോൺ സി.എസ്.എസ്.) റെഗുലർ (കോളേജ് സ്റ്റഡി) അദാലത്ത്-സ്പെഷൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് 2018) പരീക്ഷകൾ ഒക്‌ടോബർ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും.

അപേക്ഷ തീയതി

നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.വോക്. (2019 അഡ്മിഷൻ- റെഗുലർ-പുതിയ സ്കീം) പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.