2019 നവംബറിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി മോളിക്യുലാർ ബയോളജി ആൻഡ്‌ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്‌ (സി.എസ്.എസ്.- റഗുലർ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും മേയ് 26 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും മേയ് 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.