കോട്ടയം: എം.ജി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുമായി അഫിലിയേറ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മൂന്നാർ കാറ്ററിങ്‌ കോളേജിന്റെ സഹോദരസ്ഥാപനവുമായ മൗണ്ട്‌ റോയൽ കോളേജിൽ എം.എസ്‌സി. ഫുഡ്‌ ടെക്‌നോളജി & ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്‌, മാസ്റ്റർ ഓഫ്‌ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ എന്നീ ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്‌സുകളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്ക്‌ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട്‌ അപേക്ഷിക്കാം. ഫോൺ: 6282327291, 04868 235000.