കോട്ടയം: എം.ജി. സർവകലാശാല ശനിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ പരീക്ഷത്തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.