ആറാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി. (ത്രിവത്സരം - റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്), പത്താം സെമസ്റ്റർ ബി.എ./ ബി.കോം./ ബി.ബി.എ.-എൽ.എൽ.ബി. (പഞ്ചവത്സരം-സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്) കോമൺ ജനുവരി 2021 പരീക്ഷകളുടെ വൈവാവോസി 15 മുതൽ 22 വരെ എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ നടക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രം

19-ന്‌ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് വർഷ ബി.എസ്‌സി. എം.എൽ.ടി. (2008-നുമുമ്പുള്ള അഡ്മിഷൻ സ്പെഷ്യൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ്-അദാലത്ത്-സ്പെഷ്യൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് 2018) പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർഥികൾ സീപാസ് (എസ്.എം.ഇ.) ഗാന്ധിനഗർ സെന്ററിൽ പരീക്ഷയെഴുതണം.

പരീക്ഷത്തീയതി

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. സ്പെഷ്യൽ എജ്യൂക്കേഷൻ (ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസെബിലിറ്റി/ലേണിങ്‌ ഡിസെബിലിറ്റി-2019 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി-ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ്‌ സെമസ്റ്റർ) പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 23-ന്‌ ആരംഭിക്കും.

പരീക്ഷാഫലം

2019 നവംബറിലെ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ. റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.