കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളുടേയും 2021 ലെ മധ്യവേനൽ അവധി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മേയ് 31 വരെ ആയിരിക്കും. മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ ഒന്നിന് കോളേജുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുടർ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തീയതികളിൽ മാറ്റംവരാം.

ടൈംടേബിൾ

ജനുവരി 18 ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന അവസാനവർഷ ബി.ഡി.എസ്. പാർട്ട് രണ്ട് (സപ്ലിമെന്ററി - 2008 സ്‌കീം), ഒക്‌ടോബർ 2020 പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കലും വൈവയും ഏപ്രിൽ എട്ടുമുതൽ തിരുവനന്തപുരം ഗവ.ഡെന്റൽ കോളേജിൽ നടത്തും. പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

രണ്ടാം വർഷ (ത്രിവത്സരം) എൽഎൽ.ബി. (ഓൾഡ് സ്‌കീം - മേഴ്‌സി ചാൻസ്) (1998 അഡ്മിഷന് മുൻപുള്ളത്) പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 13 ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

ആറാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ബി.എ./ബി.എസ്‌സി./ബി.കോം. (റെഗുലർ - 2018 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി 2015, 2016, 2017 അഡ്മിഷൻ) മാർച്ച് 2021 പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 15 ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

ആറാം സെമസ്റ്റർ സി.ആർ.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ബി.എ./ബി.എസ്‌സി./ബി.കോം./ബി.വോക്./ബി.പി.എ./ബി.സി.എ./ബി.ബി.എ. ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 15 ന് ആരംഭിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പരീക്ഷാഫലം

2020 സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഐ.ഡി.) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഏപ്രിൽ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പരീക്ഷാഫീസ്

ബി.കോം. എസ്.ഡി.ഇ. ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ (2019 അഡ്മിഷൻ, 2018 അഡ്മിഷൻ ആന്റ് 2017 അഡ്മിഷൻ) ഏപ്രിൽ 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പിഴകൂടാതെ എപ്രിൽ 9 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പരീക്ഷാത്തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ബി.സി.എ. (വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസവിഭാഗം - 2019 അഡ്മിഷൻ - റെഗുലർ, 2017 & 2018 അഡ്മിഷൻ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഏപ്രിൽ 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പരീക്ഷാഫീസിനു പുറമേ സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായ 250 രൂപയും ആകെ ഫീസിന്റെ 5% തുകയും അധികമായി അടക്കേണ്ടതാണ്.