ഏപ്രിൽ 3,6 തീയതികളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ/ബി.എസ്‌സി./ബി.കോം(എസ്.ഡി.ഇ) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ പരീക്ഷാത്തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.