കേരള സർവകലാശാലയുടെ പഠനവകുപ്പുകളിൽ 2021-22 വർഷത്തെ പി.ജി., എം.ടെക്. പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി.