ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർ ഓൺലൈനായി സർവകലാശാലാ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 6 ആണ്. കോളേജിൽ ഹാജരായി പെർമനെന്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ റദ്ദാകും.

ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർ അവർക്ക് ലഭിച്ച അലോട്ട്‌മെന്റിൽ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അടുത്ത അലോട്ട്‌മെന്റിൽ ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കും. അതിൽ പുതിയ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കണം.

പരീക്ഷാഫലം

ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ ഒന്നും രണ്ടും വർഷ എം.എ. ഹിന്ദി, മ്യൂസിക് 2021 മാർച്ചിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം വർഷ എം.എ. ഫിലോസഫി (വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം) സപ്ലിമെന്ററി ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മാർച്ചിൽ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. സോഷ്യോളജി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രാക്ടിക്കൽ

മേയിൽ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. ഫിസിക്‌സ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫിസിക്‌സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഒക്‌ടോബർ 20-ന് അതത് പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് നടത്തും.

മേയിൽ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. ഫിസിക്‌സ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 26-ന് നടത്തും.

വൈവാ വോസി

മേയിൽ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു. പ്രോഗ്രാമിന്റെ വൈവാ വോസി പരീക്ഷ ഒക്‌ടോബർ 13 മുതൽ നടത്തും.

പരീക്ഷ മാറ്റി

25നു നടത്താനിരുന്ന പിഎച്ച്.ഡി. കോഴ്‌സ് വർക്ക് പരീക്ഷ 29-ലേക്കു മാറ്റി

എസ്.സി., എസ്.ടി. സീെറ്റാഴിവ്

പഠനഗവേഷണ വകുപ്പിൽ എൽഎൽ.എം. പ്രോഗ്രാമിൽ എസ്.സി., എസ്.ടി. സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. 7-ന് രാവിലെ 11-ന് രേഖകളുമായെത്തണം.