സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർട്ട് മൂന്ന് ബി.കോം. ആന്വൽ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് സപ്ലിമെൻററി ഏപ്രിൽ 2021 രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ സർവകലാശാലാ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

ടൈംടേബിൾ

സെപ്റ്റംബർ 3,4 തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ബി.സി.എ.(എസ്.ഡി.ഇ.) പ്രോജക്ട് & വൈവ പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പ്രാക്ടിക്കൽ, വൈവ പരീക്ഷകൾ

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. ബയോടെക്‌നോളജി പരീക്ഷയുടെ (മാർച്ച് 2021) പ്രോജക്ട്/ വൈവ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ അതത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും.

2020 ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ എട്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക്. (2008 സ്‌കീം) ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ് ശാഖയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നടത്തും.

പരീക്ഷാ ഫീസ്

സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ 5 വർഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ബി.എ. ബി.എം.-എം.എ.എം. (2015 സ്‌കീം ) (റഗുലർ & സപ്ലിമെന്ററി ) പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴകൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.