സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റുചെയ്ത കോളേജുകൾ, സർവകലാശാലാ പഠനവകുപ്പുകൾ, സെൻററുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2020-21 അധ്യയനവർഷത്തെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശനത്തിനും കോളേജ് മാറ്റത്തിനും ഏപ്രിൽ ഏഴുവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ (www.kannuruniversity.ac.in-certificate portal) ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

പരീക്ഷാഫലം

ഏഴാംസെമസ്റ്റർ ബി.എ. എൽഎൽ.ബി. റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി (നവംബർ 2019) പരീക്ഷാഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പകർപ്പിനും മാർച്ച് 31-ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.