ഏപ്രിൽ 16-ന് ആരംഭിക്കുന്ന നാലാംസെമസ്റ്റർ ബിരുദ കോവിഡ് സ്പെഷ്യൽ (ഏപ്രിൽ 2020) പരീക്ഷകൾ സി.കെ.നായർ കോളേജ്, സെയ്ന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് പിലാത്തറ, എസ്.എൻ. കോളേജ് തോട്ടട, ഗവ. കോളേജ് മാനന്തവാടി എന്നിവടങ്ങളിൽ നടക്കും.

പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം

മൂന്നാംവർഷ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് - 2011 അഡ്മിഷൻ മുതൽ, മാർച്ച് 2021) പരീക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 21 വരെ പിഴയില്ലാതെയും ഏപ്രിൽ 23 വരെ പിഴയോടുകൂടെയും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകളുടെ പകർപ്പും ചെലാനും ഏപ്രിൽ 27-ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനകം സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കണം.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് - 2014 അഡ്മിഷൻ മുതൽ, നവംബർ 2020) പരീക്ഷകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ 29 വരെ പിഴയില്ലാതെയും മേയ് മൂന്ന് വരെ പിഴയോടുകൂടെയും അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. (റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, നവംബർ 2020) പരീക്ഷൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മേയ് മൂന്നുവരെ പിഴയില്ലാതെയും നാലുവരെ പിഴയോടുകൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. ഭരതനാട്യം ഡിഗ്രി (സി.ബി.എസ്.എസ്. - റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്-2014 പ്രവേശനം മുതൽ) ഏപ്രിൽ 2021 പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 12, 13 തീയതികളിൽ പിലാത്തറ ലാസ്യ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ നടത്തും. രജിസ്റ്റർചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സയൻസസിലേക്ക് അസി. പ്രൊഫസർ, അസോ. പ്രൊഫസർ, സ്പോർട്സ് ട്രെയ്നർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓഫ് ലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ടുവർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ഏപ്രിൽ 15വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ (www.kannuruniversity.ac.in).