തലശ്ശേരി നിയമപഠനവകുപ്പിൽ 2021-22 വർഷത്തേക്കുള്ള ബി.എ. എൽഎൽ.ബി.ക്ക് എസ്.ടി. രണ്ട് സീറ്റ്, എൽഎല്‍.എം. എസ്.ടി. ഒരുസീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം എട്ടിന് 11-ന് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം. ഫോൺ: 9961936451.

പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ

നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സുവോളജി, സൈക്കോളജി, ബി.കോം. (ഇൻഫമാറ്റിക്സ് സ്കിൽസ്) റഗുലർ/സപ്ളിമെന്ററി ഏപ്രിൽ 2021 പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഏഴുമുതൽ അതത് കോളേജുകളിൽ നടക്കും.

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. അറബിക് (സി.ബി.എസ്.എസ്.-റഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി), ഏപ്രിൽ 2021 പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഒൻപതുമുതൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും.