:കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ എം.ഫിൽ, പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എം.ഫിൽ.: സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യം, വേദാന്തം, സംസ്‌കൃതം വ്യാകരണം, സംസ്‌കൃതം ന്യായം, സംസ്‌കൃതം ജനറൽ, ട്രാൻസലേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, സൈക്കോളജി, ജോഗ്രഫി, മലയാളം, മ്യൂസിക്, സോഷ്യോളജി, ഫിലോസഫി, മാനുസ്‌ക്രിപിറ്റോളജി, ഹിസ്റ്ററി, കംപാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഉർദു. പിഎച്ച്.ഡി.: സാൻസ്‌ക്രിറ്റ് വേദിക് സ്റ്റഡീസ്, സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യം, സംസ്‌കൃതം വേദാന്തം, സംസ്‌കൃതം വ്യാകരണം, സംസ്‌കൃതം ന്യായം, ഹിന്ദി, സൈക്കോളജി, ജ്യോഗ്രഫി, മലയാളം, ഫിലോസഫി, ഹിസ്റ്ററി, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ, സോഷ്യോളജി, സോഷ്യൽ വർക്ക്, ഡാൻസ്, ഉർദു.

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബി പ്ലസ് ഗ്രേഡ്/55 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അവസാനവർഷക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. യു.ജി.സി.-ജെ.ആർ.എഫ്., ആർ.ജി.എൻ.എഫ്. ലഭിച്ചവർ, അംഗീകൃത ജേർണലുകളിൽ രണ്ട് ഗവേഷണപ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ, അഞ്ചുവർഷത്തെ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ റഗുലർ സർവകലാശാല/കോളേജ് അധ്യാപകരെ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന തീയതി: നവംബർ അഞ്ച്. വിവരങ്ങൾക്ക്: http://www.ssusonline.org/