ആരോഗ്യ സർവകലാശാല മാർച്ച് 24-ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാംവർഷ ബി.സി.വി.ടി. ഡിഗ്രി സപ്ലിമെൻററി (2014 സ്കീം) പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർച്ച് ആറുവരെയും മാർച്ച് 31-ന് തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാംവർഷ ബി.സി.വി.ടി. ഡിഗ്രി സപ്ലിമെൻററി (2011, 2014 സ്‌കീം) പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർച്ച് ഒൻപതുവരെയും ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

മാർച്ച് 19-ന് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി പാർട്ട് ഒന്ന് (2010 സ്‌കീം) സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷ, മാർച്ച് 26-ന് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി പാർട്ട് രണ്ട് (2010 സ്‌കീം) സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് മാർച്ച് നാലുവരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

മാർച്ച് 18-ന് തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബി.എ.എം.എസ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് ഒന്ന് (2010 സ്‌കീം) സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ മാർച്ച് നാലുവരെയും മാർച്ച് 30-ന് തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ്‌ പ്രൊഫഷണൽ ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി (2012 സ്കീം) സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷയ്ക്ക്‌ മാർച്ച് ആറുവരെയും ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

ഏപ്രിൽ ഏഴിന് തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാംവർഷ ബി.എസ്‌സി. നഴ്സിങ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെൻററി (2010 സ്‌കീം അർഹരായ മേഴ്‌സി ചാൻസ് വിദ്യാർഥികളുൾപ്പെടെ, 2016 സ്കീം) പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർച്ച് ആറുമുതൽ 18 വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷത്തീയതി

മാർച്ച് 17-ന് തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻ‍ഡ് പ്രൊഫഷണൽ എം.ബി.ബി.എസ്. ഡിഗ്രി റെഗുലർ, സപ്ലിമെൻററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്

മാർച്ച് രണ്ടിന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാംവർഷ എം.എസ്‌സി. നഴ്സിങ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷാ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

റീടോട്ടലിങ് ഫലം

ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ മൂന്നാംവർഷ ബി.എസ്‌സി. നഴ്സിങ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷാ റീടോട്ടലിങ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.