: ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി.എ.എസ്.എൽ.പി. ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി (2018 സ്‌കീം) പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർച്ച് അഞ്ചുമുതൽ 16 വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

പരീക്ഷത്തീയതി പുനഃക്രമീകരിച്ചു

: മാർച്ച് 16-ന് നടത്താനിരുന്ന തേർഡ് ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2016 സ്‌കീം) തിയറി പരീക്ഷയും 17-ന് നടത്താനിരുന്ന തേർഡ് ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2012 സ്‌കീം) തിയറി പരീക്ഷയും മാർച്ച് 25-ലേക്കും, 18-ന് നടത്താനിരുന്ന ഫൈനൽ ബി.എ.എം.എസ്. ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി (2012 സ്‌കീം) തിയറി പരീക്ഷ 26-ലേക്കും മാറ്റി പുനഃക്രമീകരിച്ചു.

പരീക്ഷത്തീയതി

: മാർച്ച് 11-ന് തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ.എസ്.എൽ.പി. ഡിഗ്രി റെഗുലർ (2018 സ്‌കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മാർച്ച് 23-ന് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാംവർഷ എം.എ.എസ്.എൽ.പി. ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2016 സ്‌കീം), സെക്കൻഡ്‌ ബി.എച്ച്.എം.എസ്. ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി (2010 & 2015 സ്‌കീം) തിയറി പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.