ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബി.ബി.എ.-എൽ.എൽ.ബി., മൂന്നാംസെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി. (യൂണിറ്ററി) ഏപ്രിൽ 2019, രണ്ടാംസെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.എം. മാർച്ച് 2019 പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ. ഉത്തരക്കടലാസ് തിരിച്ചറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ 15 ദിവസത്തിനകം പരീക്ഷാഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണം

പരീക്ഷാഫലം

2019 നവംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നാംസെമസ്റ്റർ എം.എൽ.ഐ.എസ്‌സി. (സി.സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷാഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ.

നാലാംവർഷ ബി.എസ്‌സി. മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി (നവംബർ 2019) റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പരീക്ഷ മാറ്റി

28 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന ഒന്നാംസെമസ്റ്റർ ബി.വോക്. (2018 മുതൽ പ്രവേശനം) റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീടറിയിക്കും.