2017 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം മൂന്ന്, നാല് സെമസ്റ്റർ എം.കോം. റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എട്ടുമുതൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഹാൾടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

മൂന്നാംസെമസ്റ്റർ പി.ജി. പരീക്ഷ

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ മൂന്നാംസെമസ്റ്റർ (സി.യു.സി.എസ്.എസ്.) എം.എ./എം.എസ്‌സി./എം.കോം./എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ./എം.ടി.ടി.എം./എം.ബി.ഇ./എം.ടി.എച്ച്.എം./എം.എ. ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ (2017 പ്രവേശനം)/എം.സി.ജെ. (2015, 2016 വരെ പ്രവേശനം) റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിഴകൂടാതെ 15 വരെയും 160 രൂപ പിഴയോടെ 17 വരെയും ഫീസടച്ച് 19-നകം രജിസ്റ്റർചെയ്യണം. പരീക്ഷ ഡിസംബർ 12-ന് തുടങ്ങും.

പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം

എം.പി.എഡ്. രണ്ടാംസെമസ്റ്റർ 2017 സെപ്റ്റംബർ പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയഫലം വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ജി. മൂല്യനിർണയക്യാമ്പ്

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി./എം.കോം./എം.എ. (സി.യു.സി.എസ്.എസ്.) ജൂൺ 2018 പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയക്യാമ്പ് വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നവംബർ 12 മുതൽ നടക്കും. അഫിലിയേറ്റഡ്/സ്വയംഭരണ കോളേജുകളിലെ അതത് വിഷയങ്ങളിലെ പി.ജി. അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കണം. പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ക്യാമ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഗുരുതര കൃത്യവിലോപമായി കണക്കാക്കി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയ ഷെഡ്യൂൾപ്രകാരം പങ്കെടുക്കണം.