മൂന്നാംസെമസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ നവംബർ 2020 റഗുലർ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയം 13 വരെ.

മൂന്നാംസെമസ്റ്റർ എം.എ. അറബിക് നവംബർ 2020, നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. മലയാളം ഏപ്രിൽ 2021 എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഒന്നാംസെമസ്റ്റർ എം.കോം. നവംബർ 2019 പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പരീക്ഷ

നാലാംസെമസ്റ്റർ എം.എച്ച്.എം. ഏപ്രിൽ 2020 റഗുലർ പരീക്ഷ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾപ്രകാരം നവംബർ മൂന്നിനുതുടങ്ങും.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ

2018 ബാച്ച് ബി.വോക്. ഫുഡ്സയൻസ് ഏപ്രിൽ 2019 രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (ഇന്റേൺഷിപ്പ് മാത്രം) ഏപ്രിൽ 2020 നാലാം സെമസ്റ്റർ (ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒഴികെ), നവംബർ 2020 അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 27, 28 തീയതികളിൽ.

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എൽ.ഐ.എസ്.സി. ഏപ്രിൽ 2021 പരീക്ഷകളുടെ ഐ.ടി. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ 27-നും വൈവ 28-നും രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ.

കായികക്ഷമതാ പരിശോധന

ബി.പി.എഡ്., ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.പി.എഡ്., എം.പി.എഡ്. പ്രവേശനത്തിന്റെ കായികക്ഷമതാ പരിശോധന 29 മുതൽ നവംബർ മൂന്നുവരെ. വിദ്യാർഥികൾ സർവകലാശാലാ സെന്റർ ഫോർ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ രാവിലെ ഒമ്പതിനു മുമ്പെത്തണം.

എം.എഡ്. പ്രവേശനാഭിമുഖം

വിദ്യാഭ്യാസ പഠനവകുപ്പിൽ എം.എഡ്. പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവർക്കായി 28, 29 തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം നടക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിലെ എജ്യുക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലിങ്കിൽ.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റം

എസ്.ഡി.ഇ. മൂന്നാംസെമസ്റ്റർ ബി.എ. നവംബർ 2020 റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കു നാദാപുരം, ചെക്യാട് മലബാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വിമെൻ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായി ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആൺകുട്ടികൾ നാദാപുരം ടി.ഐ.എം. ട്രെയ്നിങ്‌ കോളേജിൽ പുതുക്കിയ ഹാൾടിക്കറ്റുമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം.